İhracat Nedir?

İhracat Nedir?

İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir.

Bir satışın ihracat sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir :

• Satışların yabancı bir ülkeye yapılması

• İki taraflı ve çok taraflı ticaret anlaşmaları ile getirilen koşullara uyum yükümlülüğü

• Alışverişte bir yabancı paranın söz konusu olması

• Malların taşınması

• Malın varış ülkesine ithal edilmesi ile ilgili gümrük vergisi, katma değer vergisi ve varsa başka türlü vergiler ve diğer formaliteler

• Malın çıkış yerinden varış yerine kadar maruz kalabileceği risklere karşı sigorta edilmesi, ödemelerde/bedellerin tahsilinde bankacılık sisteminin devreye girmesi

• İhracat desteklerinden yararlanabilmek için gerekli koşullara uyum vb.

Kimler İhracat Yapabilir?

Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği mala göre ilgili

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne

sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar

ihracat yapabilir.